วิชาอินเทอร์เน็ตและเว็บเพจ รหัสวิชา ง 40217
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำอธิบาย

     บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  วิชา อินเทอร์เน็ตและเว็บเพจนี้  ผู้จัดทำได้ออกแบบ
และจัดกิจกรรมต่างๆไว้   เป็นหมวดหมู่  เพื่อสะดวกต่อการเลือกศึกษา  ลักษณะของสื่อการสอน จัดทำในรูปแบบ
ของเว็บไซต์ช่วยสอน  ประกอบด้วย หน้าหลักเรียกว่า โฮมเพจ
(Home page) และหน้าย่อย (page) 
ซึงในหน้าหลัก   จะแบ่งเป็นเมนูย่อย เป็น
2 ส่วน  ดังนี้
                    
1.  โครงสร้างรายวิชา   ซึ่งบอกรายละเอียดในภาพรวมของรายวิชา เริ่มตั้งแต่ มาตรฐานการเรียนรู้
คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  และ
แผนจัดการเรียนรู้   
                     2.  บทเรียน  แบ่งเป็น 3 เรื่อง คือ  อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น   การสร้างไฟล์กราฟฟิก  การสร้างเว็บเพจ
ด้วยภาษา เอชทีเอ็มแอล
(HTML)  ในส่วนของบทเรียน จะประกอบไปด้วย   แบบทดสอบก่อนและ หลังเรียน
องค์ความรู้  แบบฝึกทักษะ ใบงาน   ผู้ศึกษา สามารถ คลิกเมาส์ ที่ชื่อเรื่อง เพื่อ เลือกเรื่องที่ต้องการศึกษาได้ตาม
ต้องการ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีคำอธิบายและปุ่มบอกทางไว้แล้ว   

กลุ่มเป้าหมาย
      
    
   นักเรียนและผู้สนใจศึกษาทั่วไป 

วัตถุประสงค์

                   1. เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปได้ ศึกษา และความรู้ความเข้าใจเรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

                         2. เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการสร้างไฟล์กราฟฟิก

                         3. เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML

                         4. เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ  มีความกระตือรือร้น และพึงพอใจ ในการเรียน

                         5. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
 

                                                     

วิธีเรียนแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

  
              1. เรียนแบบออนไลน์  หมายถึงขณะเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
                            เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                    2. เรียนแบบ ออฟไลน์ หมายถึงขณะเรียนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                                                       
 


 

                        

 


กลับหน้าแรก


 


 
 

 

 

 

 

ค ขวัญ