ความหมาย ของบทเรียนออนไลน์

     บทเรียนออนไลน์ หมายถึงบทเรียนที่จัดทำขึ้นเป็นสื่อการสอน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้   เนื้อหา 
แบบทดสอบ แบบฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ ได้ด้วยตนเอง โดย
ออกแบบไว้ ให้โต้ตอบกับผู้เรียนได้ 
        
                 
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบดังกล่าวข้างต้นนี้ ได้มีผู้จัดทำมาแล้ว
เป็นจำนวนมาก โดยอาจใช้ชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น  เว็บไซต์ช่วยสอน   บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
หรืออื่นๆซึ่งล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน เดียวกันคือ เป็นสื่อการสอน
ประเภทเว็บไซต์ช่วยสอน แสดงผลผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ขึ้นอยู่กับผู้จัดทำจะพัฒนาไปในรูปแบบใด 

ความหมาย ของเว็บไซต์ช่วยสอน ( WBI (Web-based Instruction)
     
ปัจจุบัน มีผู้ให้ความสำคัญและมีการนำเอาเว็บมาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา การจัดการเรียน
การสอนผ่านเว็บ(Web-Based Instruction) นอกจากจะเรียกว่าการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
(Web-Based Learning) แล้วยังมี เว็บฝึกอบรม(Web-Based Training) อินเทอร์เน็ตฝึกอบรม
(Inter-Based Training) และเวิล์ดไวด์เว็บช่วยสอน(WWW-Based Instruction) ทั้งนี้ได้มีผู้นิยาม
และให้ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) เอาไว้ดังนี้

            
 กิดานันท์  มลิทอง(2543) ให้ความหมายว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการใช้เว็บ
ในการเรียนการสอนโดยอาจใช้เว็บเพื่อนำเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมดตามหลักสูตร
หรือใช้เพียงการเสนอข้อมูลบางอย่างเพื่อประกอบการสอนก็ได้  รวมทั้งใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะต่าง ๆ
ของการสื่อสารที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การเขียนโต้ตอบกันทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และการพูดคุย
สดด้วยข้อความและเสียงมาใช้ประกอบด้วย  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
                       
คาน (Khan,1997)  ได้ให้คำจำกัดความของการเรียนการสอนผ่านเว็บ
Web-Based Instruction) ว่าเป็นการเรียนการสอนที่อาศัยโปรแกรมไฮเปอร์มีเดียที่ช่วยในการสอนโดย
การใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรอินเทอร์เน็ต (WWW) มาสร้างให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
 โดยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมากมายตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกทาง
         
              รีแลน และกิลลานิ (Relan and Gillani,1997) ได้ให้คำจำกัดความของเว็บใน
การสอนเอาไว้เช่นกันว่าเป็นการกระทำของคณะหนึ่งในการเตรียมการคิดในกลวิธีการสอน โดยกลุ่ม
คอนสตรัคติวิซึ่มและการเรียนรู้ในสถานการณ์ร่วมมือกันโดยใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากร
ในเวิล์ดไวด์เว็บ
                           แคมเพลสและแคมเพลส (Camplese and Camplese, 1998)
ให้ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนทั้งกระบวนการหรือบางส่วน โดยใช้
เวิลด์ไวด์เว็บ เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน เนื่องจากเวิลด์ไวด์เว็บมีความ
สามารถในการถ่ายทอดข้อมูลได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง จึงเหมาะแก่
การเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาการเรียนการสอน
                          ถนอมพร เลาจรัสแสง (2544) ให้ความหมายว่า การสอนบนเว็บ
(Web-Based Instruction)เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียน
การสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเวลา โดยการสอน
บนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนการสอน  ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผ่านเว็บนี้  อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียน
การสอนก็ได้
       

ความเป็นมา

        เว็บไซต์ช่วยสอน บทเรียนออนไลน์ นี้เริ่มต้นจัดทำตั้งแต่ปี พ.2540  โดยจัดทำแบบ ออฟไลน์
(offline)  ผู้จัดทำได้จัดทำบทเรียนต่างๆ เป็นรูปแบบของเว็บไซต์  สำรับสอนนักเรียนระดับชั้น ม.6  โดยจัดใน
รูปแบบของซีดีรอมและฟลอบปี้ดิสก์  รวมทั้งใส่ไว้ในเครื่องของนักเรียน   เนื่องจากในระยะนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่นักเรียนใช้ ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  ซึ่งได้รับการตอบสนองจากนักเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนให้ความสนใจมาก
                        ต่อมาเมื่อได้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ใน พ.ศ.
2544  จึงส่งขึ้น
เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก โดยใช้พื้นที่ฟรี
(Free host) จากเว็บไซต์  www.geocities.com
ชื่อเว็บไซต์  www.geocities.com/learn_online2001

                 

                                                     

  
              ในปีเดียวกันนี้ ได้ส่งผลงานบทเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ เข้าประกวดสื่อการสอน ประเภท
เทคโนโลยี  ในงานโลกวิชาการงานอาชีพของจังหวัดนครสวรรค์  และได้รับรางวัล สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น ประเภท
เทคนิควิธีการ ใช้ชื่อสื่อ แบบเรียนออนไลน์

                                           
 

                     ผู้จัดทำ ได้พัฒนา แบบเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาเป็นลำดับ  เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ
ให้ทันสมัย  เพื่อให้นักเรียน ได้รับความรู้ ทักษะ สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง  และได้ย้ายพื้นที่เว็บไซต์จากที่เดิม
มาใช้ฟรีเว็บไซต์แห่งใหม่ที่มีความ มั่นคงและรองรับการใช้งานได้หลากหลายกว่าพื้นที่เดิม คือ เว็บไซต์
http://members.lycos.co.uk     ช้ชื่อ   http://members.lycos.co.uk/krucom  บทเรียนออนไลน์


            

 

                    เนื่องจากการใช้พื้นที่ฟรี  แม้จะประหยัดค่าใช้จ่าย  แต่ความมั่นคงทางด้านข้อมูล ยังค่อนข้างต่ำ
และการใช้งานยังไม่สะดวกนัก  ดังนั้นในปี  พ.ศ.
2549   ผู้จัดทำจึงได้เช่าพื้นที่ และโดเมน  เพื่อทำเว็บไซต์ช่วยสอน
บทเรียนออนไลน์   เป็นของตนเอง เพื่อความมั่นคงและสะดวกในการดูแลข้อมูล  และบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์  สนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้อย่างครบถ้วน  ซึ่งก็คือ เว็บไซต์ช่วยสอน
"บทเรียนออนไลน์" ในปัจจุบัน

       

 


                                                       

                 


กลับหน้าแรก 


 
 

 

 

 

 

ค ขวัญ