มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

 

สาระที่  3   การออกแบบและเทคโนโลยี

มาตรฐาน  ง 3.1      

เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี  ใช้ความรู้  ภูมิปัญญา  จินตนาการและความคิดอย่างเป็นระบบ
ในการออกแบบ  สร้างสิ่งของ  เครื่องใช้  วิธีการเชิงกลยุทธ์  ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ 
 เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม

โลกของงานและอาชีพ

สาระที่  เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐาน  ง.4.1

                เข้าใจ  เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้

การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม

สาระที่  เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ

มาตรฐาน  ง.5.1  ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การผลิต การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้างงาน
การสร้างอาชีพสุจริต อย่างมีความเข้าใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.4 - 6  

1.   เข้าใจหลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.   เข้าใจองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

3.   เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลและระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.   เข้าใจข้อกำหนดของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

5.   จัดเก็บและบำรุงรักษาสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

6.   เข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและ
      ประสิทธิผล

7.   เข้าใจหลักการพัฒนาโครงงาน ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

8.   ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

9.   ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล และหาความรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

10. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

12. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างงาน อย่างมีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบ


 

 


กลับหน้าแรก


 


 
 

 

 

 

ค ขวัญ