ระดับความพึงพอใจ ในการเข้าชมเว็บ
ไซต์ช่วยสอน
"บทเรียนออนไลน์" 

 

         สาระที่  3   การออกแบบและเทคโนโลยี

มาตรฐาน  ง 3.1      

เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี  ใช้ความรู้  ภูมิปัญญา  จินตนาการและความคิดอย่างเป็นระบบ
ในการออกแบบ  สร้างสิ่งของ  เครื่องใช้  วิธีการเชิงกลยุทธ์  ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ 
 เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม

 

         สาระที่  4  เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐาน  ง.4.1

                เข้าใจ  เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้การสื่อสาร  การแก้ปัญหา 
การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม

 

         สาระที่  5  เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ

มาตรฐาน  ง.5.1 

           ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การผลิต การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้างงาน
การสร้างอาชีพสุจริต อย่างมีความเข้าใจ
มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีความคิดสร้างสรรค์

 

 

 

 

 

 

 


 
 


 
 

 

 

 

 

ค ขวัญ