วิชาอินเทอร์เน็ตและเว็บเพจ รหัสวิชา ง 40217
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศึกษา โครงสร้าง ของการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายแบบต่าง ๆ
มาตรฐานของการเชื่อมโยง ซอฟต์แวร์สำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในงานด้านต่าง ๆ  
ปฏิบัติการใช้ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีความเข้าใจเรื่องการสร้าง
เว็บเพจ เบื้องต้น ด้วยภาษา
HTML  การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรมต่างๆ   มีความรู้เรื่อง
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เข้าใจหลักการทำโครงงานและพัฒนาโครงงาน โดยใช้
เทคโนโลยีในการออกแบบ ผลิต พัฒนา  สามารถใช้ คอมพิวเตอร์สร้าง และนำเสนองานได้
อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน ด้วยความรับผิดชอบ  และมี
จิตสำนึก 

 


 

 


กลับหน้าแรก


 


 
 

 

 

 

ค ขวัญ