ระดับความพึงพอใจ ในการเข้าชมเว็บ
ไซต์ช่วยสอน
"บทเรียนออนไลน์" 

 

         วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา  ง 20209

      

                    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฏีคอมพิวเตอร์กราฟิก  หลักการของกราฟิก  การแทนค่าสีของภาพกราฟิก  ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก

                    ปฏิบัติการสร้างงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  โดยใช้เครื่องมือมาสร้าง  ตกแต่ง สร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิก  สามารถแก้ไขภาพโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  สามารถนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ  ได้จริงอย่างถูกต้องเหมาะสม  มีทักษะกระบวนการจัดการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

                    เพื่อให้มีทักษะในการทำงาน  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความรับผิดชอบ  

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


 
 

 

 

 

 

ค ขวัญ