ระดับความพึงพอใจ ในการเข้าชมเว็บ
ไซต์ช่วยสอน
"บทเรียนออนไลน์" 

 

        

รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้
ประกอบสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์

วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก  ง 20209   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา  20  ชั่วโมง

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้
 

เวลา(ชั่วโมง)

- ปฐมนิเทศ

 

1. รูปแบบและขั้นตอนการเรียนรู้
2. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
 

1

1. รู้จักกับโปรแกรม
Photoshop CS5
 
1. ความหมาย ของโปรแกรม
   
Photoshop CS5
2. ข้อกำหนดของระบบโปรแกรม
   
Photoshop CS5
การเรียกใช้โปรแกรม
   
Photoshop CS5
4. วิธีการจัดการและเรียกใช้เครื่องมือ
 
1. อธิบายหลักการทฤษฎี  ประเภท  คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
2. อธิบายความสามารถ ส่วนประกอบและเรียกใช้เครื่องมือได้

4

2. การใช้งานเบื่องต้นของโปรแกรม
Photoshop CS5
1.  การสร้างไฟล์งาน
2.  การเก็บบันทึก และปิดไฟล์งาน
3. ขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการไฟล์
รูปภาพสำหรับใช้ในโปรแกรม
Photoshop CS5
   
3. สร้างไฟล์ นำเข้าไฟล์ภาพจากแหล่งต่างๆ และกำหนดขนาดของงานได้ถูกต้อง
4. เลือกใช้เครื่องมือในการเลือกพื้นที่รูปภาพได้อย่างถูกต้อง
 

3

 

 

3. การปรับแต่งและตัดต่อภาพด้วยโปรกรม
Photoshop CS5
1.  การใช้เครื่องมือปรับแต่งและตัดต่อภาพของโปรแกรม
Photoshop CS5
2. ขั้นตอนการปรับแต่งและตัดต่อภาพ
ด้วยโปรแกรม 
Photoshop CS5
 
5. สร้างและปรับรูปแบบตัวอักษรประกอบการสร้างชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
6. ใช้เครื่องมือในการตกแต่งและรีทัชภาพประกอบชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง

3

4.  การออกแบบอักษรและพื้นหลังด้วยโปรแกรม
Photoshop CS5

1.  การใช้เครื่องมือต่างๆออกแบบตัวอักษร
2. ขั้นตอนการสร้างตัวอักษรด้วยโปรแกรม Photoshop CS5
3. การใช้เครื่องมือต่างๆ ออกแบบ
พื้นหลัง
4. ขั้นตอนการออกแบบพื้นหลังด้วย
โปรแกรม 
Photoshop CS5
 

7. ใช้ฟิลเตอร์ประกอบการสร้างชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง

4

5. การสร้างผลงานสุด
ประทับใจด้วยโปรแกรม

Photoshop CS5

 

1. ใช้โปรแกรม  Photoshop CS5
ทำภาพถ่ายเป็นภาพการ์ตูน
2. ใช้โปรแกรม  Photoshop CS5
สร้างปกหนังสือ
3. ใช้โปรแกรม  Photoshop CS5
สร้างการ์ดอวยพรในโอกาสต่างๆ
4. ใช้โปรแกรม  Photoshop CS5
สร้างภาพโฆษณา
8.  เข้าใจการใช้เครื่องมือ
ของโปรแกรม Adobe Photoshop และสร้าง
ตัวอักษรกราฟิกอย่างง่ายได้

5

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

ค ขวัญ