วิชาอินเทอร์เน็ตและเว็บเพจ รหัสวิชา ง40217
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

การวางแผนการจัดการเรียนรู้
สำหรับใช้กับสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์

วิชา อินเทอร์เน็ตและเว็บเพจ  ง40217 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา 26 ชั่วโมง

หน่วยที่

ลำดับของแผนการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่

สาระการเรียนรู้

เวลา(ชั่วโมง)

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

4

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

2

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

5

เวิลด์ ไวด์ เว็บ
(World Wide Web)

2

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

6

งานกราฟิก

1

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

7

โปรแกรมสร้างไฟล์กราฟิก

2

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

8

ภาพสวยด้วยมือเรา

1

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

9

การสร้างอักษรเคลื่อนไหว

2

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

10

การสร้างภาพเคลื่อนไหว

2

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

11

โครงสร้างภาษา เอชทีเอ็มแอล (HTML)

2

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

12

แต่งเพจสวยด้วยรูปภาพ

2

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13

 13

 การเชื่อมโยงเอกสารในเว็บเพจ

2

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14

14-15

การสร้างตาราง

4

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15

16-17

สร้างเว็บสวยด้วยมือเรา

4

 


 

 


กลับหน้าแรก


 


 
 

 

 

 

ค ขวัญ