ระดับความพึงพอใจ ในการเข้าชมเว็บ
ไซต์ช่วยสอน
"บทเรียนออนไลน์" 

 

        

การวางแผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์

วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก  ง 20209   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา  20  ชั่วโมง

หน่วยที่

ลำดับของแผนการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่

สาระการเรียนรู้

เวลา(ชั่วโมง)

-

แผนปฐมนิเทศ

1

เนื้อหา สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้

1

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4

2-3

ความหมาย ข้อกำหนด การจัดการและการเรียกใช้เครื่องมือ

4

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5-7

4-5

การจัดการไฟล์ของโปรแกรม
Photoshop CS5

3

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8-10

6

ขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องมือของ
โปรแกรม 
Photoshop CS5
ปรับแต่งและตัดต่อภาพ

3

4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11-14

7-8

ขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องมือของโปรแกรม  Photoshop CS5
ออกแบบสร้างตัวอักษรและพื้นหลัง

4

5

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15-18

9-10

การใช้โปรแกรม Photoshop CS5
สร้าง ปกหนังสือ การ์ดอวยพร ภาพ
โฆษณาและ ทำภาพถ่ายให้เป็นภาพ
การ์ตูน

4

 

 

 

ทดสอบหลังเรียน

1

 

        

 

 

 

 


 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

ค ขวัญ