วิชาอินเทอร์เน็ตและเว็บเพจ รหัสวิชา ง 40217 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้ : 

                        
1. ประวัติความเป็นมาและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                         2. เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)

คำชี้แจง :  ควรเลือกหัวข้อในการศึกษาตามลำดับ

                               

1              


                        

2  

         

 


กลับหน้าแรก


 


 
 

 

 

 

ค ขวัญ