วิชาอินเทอร์เน็ตและเว็บเพจ รหัสวิชา ง 40217
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


 

สาระการเรียนรู้ : 

                        
1. งานกราฟิก  (Graphic)

                 1. ความหมายความสำคัญ ขอบข่าย ประเภท ของงานกราฟิก
                    ที่ใช้บนอินเทอร์เน็ต
                 2. รูปแบบของงานกราฟิก

                

             
2. โปรแกรมสร้างไฟล์กราฟิก

                  1. เครื่องมือใช้งานของโปรแกรม
                 
2.
เริ่มต้นกับงานสร้างสรรค์อักษรสวย

               
           
   3. ภาพสวยด้วยมือเรา

                  1. สร้างภาพพื้นหลัง (background)

               

              4. สร้างภาพเคลื่อนไหว

                  1. ตัวอักษรวูบวาบ
                 
2. ภาพ เค
ลื่อนไหว
 

              


     คำชี้แจง :  ควรเลือกหัวข้อในการศึกษาตามลำดับ

                        
                        

         

 


กลับหน้าแรก


 


 
 

 

 

 

ค ขวัญ