โลกกำลังเปลี่ยนแปลง
 

         ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีไม่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่งในปัจจุบันในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา ด้านธุรกิจ การคมนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ การสื่อสารโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาเปลี่ยนไปมากจากอดีตถึงปัจจุบัน...       
         หลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ (InformationTechnology) หรือเรียกโดยย่อว่า " ไอที" ซึ่งหมายถึง ความรู้ในวิธีการประมวลผล จัดเก็บ รวบรวม เรียกใช้ และนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือที่จำเป็นต้อง ใช้สำหรับงานไอที คือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม ตลอดจนโครงสร้าง พื้นฐานด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นสายโทรศัพท์ ดาวเทียม หรือเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

 

 

 

  สิ่งต่างๆ รอบตัวเรากำลังเปลี่ยนไป

     เราคงไม่อาจปฏิเสธได้ ว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ สิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวเรา ไปได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง  จากผลของของความเจริญทางเทคโนโลยี ที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง   ในทุกๆ ด้าน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น   เราจะทำอย่างไร จึงจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ นี้ได้  หากไม่ศึกษา  เรียนรู้  เข้าใจ  ดังนั้น ทุกคนจึงต้อง ให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยี เพื่อสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

 

    อินเตอร์เน็ตทำให้โลกแคบลงจริงหรือ...?

 

ภาพประกอบ  จากอินเทอร์เน็ต
บทความ จิราพร     ด่านเสถียร