สู่เว็ปที่ให้ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกคน


หัวของของเรื่องมีดังนี้1.สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งสาเหตุนั้นจะสามารถแบ่งได้เป็น2ประการคือ
(1)การเกิดแผ่นดินไหวโดยธรรมชาติ (2)การเกิดแผนดินไหวที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์
2.การเกิดโลกแตกในบทความที่อาจจะเป็นความจริงได้ในอนาคต
1.สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว

2.การเกิดโลกแตกในบทความที่อาจจะเป็นความจริงได้ในอนาคต

3.การสันนิษฐานของ อัลเฟรด เวเจเนอร์ ว่าธรรมชาติมีผลอย่างไรกับเปลือกโลก

4.การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก

5.ภูเขาไฟ

6.ยกตัวอย่างความรุนแรงเมื่อคุณได้อ่านขอความต่างๆที่เกี่ยวกับโลกมามากพอแล้วก็ขอเชิญเข้าไปอ่านกลอนซึ้งๆข้างในนี้ได้เลย