การจัดการเรียนการสอน รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ / ตารางวิเคราะห์หลักสูตร/ คำอธิบายรายวิชา /โครงสร้างรายวิชา ดาวน์โหลด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.1 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.2 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.3 ดาวน์โหลด

  สาระการเรียนรู้ : ใบความรู้/Powerpoint ความรู้/ใบงาน

เทคโนโลยีที่ซับซ้อน
การออกแบบและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีรอบตัว
   ใบงาน 1.1 เรื่อง วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
   ใบงาน 1.2 เรื่อง วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
   แบบฝึกทักษะ เรื่อง วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

  สื่อการสอน : วิดิทัศน์

ความหมายของเทคโนโลยี
ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและศาสตร์อื่น
ระบบเทคโนโลยี
ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
การถ่ายทอดความคิด

  แบบทดสอบหน่วยที่ 1 ระบบเทคโนโลยี