แบบทดสอบแบบเลือกตอบ อินเทอร์เน็ตและเว็บเพจ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำแบบทดสอบ จะไม่ตรวจแบบทดสอบให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจแบบทดสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำแบบทอสอบ : เช่น รสิตา
สกุลของผู้ทำแบบทดสอบ : เช่น พรอุดมสุข
1. คำสั่งในข้อ A-D ข้อใด คือการกำหนดขนาดของตาราง ?
  ข้อ D
  ข้อ B
  ข้อ A
  ข้อ C
2. เราใช้ เว็บไซต์ www.google.com ทำสิ่งใดต่อไปนี้ ?
  Search engine
  Sent Email
  Chat room
  Download file
3. ในประเทศไทย ได้มีการนำอินเทอร์เน็ต มาใช้ในหน่วยงานใดเป็นแห่งแรก ?
  ทหาร
  การศึกษา
  ธุรกิจ
  การแพทย์
4. พิกเซล (Pixel) หมายถึงข้อใด ?
  ชนิดต่าง ๆ ของภาพ
  สีของภาพ
  องค์ประกอบ ย่อย ๆ ของภาพ
  ขนาดของภาพ
5. หากใช้คำสั่งนี้    จะแสดงผลอย่างไรในเว็บเพจ ?
  ปรากฏสีพื้นหลัง ของเว็บเพจ
  เกิดภาพเคลื่อนไหว หรือตัววิ่ง
  เกิดภาพพื้นหลังของเว็บเพจ
  มีภาพแทรกในเว็บเพจ
6. ข้อใดต่อไปนี้มีความหมายตรงกับคำว่าอินเทอร์เน็ตมากที่สุด
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  เครือข่ายข้อมูล
  เครือข่ายการสื่อสาร
  เครือข่ายความรู้
7. เครื่องหมาย < > ในภาษา HTML หมายถึงข้อใด ?
  แท็ก
  เมนู
  ทูลบาร์
  แท็บ
8. จงเรียงลำดับ การสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ตามลำดับข้อต่อไปนี้ ?
A. คลิก Window เลือก Animation
B. ก๊อบปี้เฟรม สัมพันธ์กับ เลเยอร์
C. สร้างภาพต้นแบบ
D. ตั้งค่าความเร็วในการเคลื่อนไหว
E. ก๊อบปี้เลเยอร์ ตกแต่งภาพเพิ่ม
F. Save for Web
  A E C B D F
  C E A D B F
  B C D A E F
  C D E A B F
9. ลักษะที่ดี ของหน้า Homepage ควรจะเป็นอย่างไร ?
  ใส่สีหรือภาพประกอบพอควร เน้นความสบายตา เนื้อหาไม่มาก
  ใช้สีหรือภาพพื้นหลังที่ ฉูดฉาดสะดุดตา
  ใส่ภาพเคลื่อนไหวมาก ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ
  ใส่รายละเอียดให้มากที่สุดเพื่ออำนวยวามสะดวกต่อผู้เยี่ยมชม
10. คำสั่งดังต่อไปนี้ แสดงผลตามข้อใด ?
  ตาราง 2 คอลัมภ์ 1 แถว คอลัมภ์แรก เป็นสีชมพู
  ตาราง 2 คอลัมภ์ 2 แถว คอลัมภ์แรก เป็นสีชมพู
  ตาราง 2 คอลัมภ์ 2 แถว ทั้งสองคอลัมภ์ เป็นสีชมพู
  ตาราง 2 คอลัมภ์ 1 แถว พื้นหลังของตาราง เป็นสีชมพู
11. อินเทอร์เน็ตในระยะเริ่มแรก ถูกนำมาใช้ในกระทรวงกลาโหม ของประเทศใดเป็นแห่งแรก ?
  อังกฤษ
  อเมริกา
  รัสเซีย
  เยอรมัน
12. โน้ตแพด (Note pad) หมายถึงข้อใด ?
  โปรแกรมสร้างเว็บเพจประเภทหนึ่ง
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องเข้าด้วยกัน
  โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวชนิดหนึ่ง
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
13. เครื่องมือใดต่อไปนี้ของโปรแกรม โดบี โฟโต้ช็อป (Adobe Photoshop) ใช้สร้างตัวอักษร ?
14. ข้อใด คือข้อดีของภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ?
  แสดงผลค่อนข้างตรง แก้ไขง่าย
  ทำความเข้าใจง่าย
  การแสดงผลสวยงาม
  มีเครื่องมือใช้งานที่หลากหลาย
15. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายความหมายของคำว่า คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก ได้ตรงที่สุด ?
  การใช้คอมพิวเตอร์ เก็บรวบรวมภาพกราฟฟิกต่างๆ
  การสร้างและการจัดการกับภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์
  คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่องานกราฟฟิกโดยตรง
  การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาภาพกราฟฟิกต่าง ๆ
16. ภาพกราฟฟิกใด ต่อไปนี้ ควรตั้งค่าพื้นหลังโปร่ง ?
  ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว และตัวอักษร
  ภาพบุคคล
  ภาพนิ่งดอกไม้
  ภาพทิวทัศน์
17. Web Browser ใช้ทำสิ่งใดต่อไปนี้ ?
  ดู ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
  รับส่ง ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
  เก็บข้อมูลต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต
  ช่วยค้นหาข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ต
18. ภาพชนิดใดต่อไปนี้ เหมาะสมที่จะทำภาพพื้นหลังมากที่สุด ?
  bird.doc
  cat.jpg
  flower.bmp (ภาพถ่าย)
  dog.gif (เคลื่อนไหว)
19. ภาพพื้นหลังในเว็บเพจ ควรเป็นอย่างไร ?
  สีอ่อน ดูสบายตา
  ควรประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้น่าสนใจ
  สีเข้มฉูดฉาด เพื่อความสะดุดตา
  ควรเป็นภาพขนาดใหญ่เพื่อให้เห็นชัดเจน
20. ภาพ เอนิเมชั่น (animation) มีลักษณะเป็นอย่างไรต่อไปนี้ ?
  ภาพเคลื่อนไหว
  ภาพทุกประเภท ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต
  ภาพที่มีพื้นหลังโปร่ง
  ภาพที่ทำจากโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง
21. ภาพที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ ?
  ภาพเว็กเตอร์
  ภาพต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต
  ภาพบิตแมบ (Bitmap)
  ภาพถ่าย
22. คอมพิวเตอร์ ในระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต สื่อสารกันได้อย่างไร ?
  ใช้ตัวแปลงสัญญาณ เหมือนกัน เรียกว่า โมเด็ม
  ใช้สัญญาณ เดียวกัน เรียกว่า อนาล็อก
  อยู่ในความถี่เดียวกัน เรียกว่า กิโลไบท์
  ใช้ภาษาเดียวกัน เรียกว่า โปรโตคอล
23. คำสั่งต่อไปนี้ ทำให้เกิดผลตามข้อใด ?
  การสร้างจุดเชื่อมโยงด้วยภาพ
  การสร้างจุดเชื่อมโยงด้วยข้อความ
  การจัดภาพกึ่งกลางในเพจ
  การแทรกภาพในเพจ
24. หากอินเทอร์เน็ตคือโลกเสมือนจริง IP ADDRESS เปรียบได้กับอะไรต่อไปนี้ ในโลกแห่งความเป็นจริง ?
  เลขที่บ้าน
  บ้าน
  ประชากร
  ประเทศต่าง ๆ
25. ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) คืออะไร ?
  ภาษาสำหรับเขียนเว็บเพจ
  ภาษาของคอมพิวเตอร์
  ข้อมูลที่เป็นความลับในคอมพิวเตอร์
  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์
26. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ลักษณะของภาษา เอชทีเอ็มแอล (HTML) ?
  มีความเป็นอิสระ ไม่เชื่อมโยงกัน
  ประกอบด้วยโครงสร้างหลักและคำสั่งต่าง ๆ
  ประกอบด้วยส่วนเปิดและส่วนปิด
  ประกอบด้วยแท็กเดี่ยวและแท็กคู่
27. ข้อใดต่อไปนี้คือความแตกต่างระหว่างภาพ .jpg และ .gif ?
  ภาพ . jpg มีขนาดใหญ่กว่า ภาพ .gif แต่คมชัดน้อยกว่า
  ภาพ .gif มีขนาดเล็ก กว่า .jpg และมีความคมชัดน้อยกว่า
  ภาพ .jpg มีขนาดเล็กกว่า ภาพ .gif แต่คมชัดมากกว่า
  ภาพ .gif มีขนาดใหญ่กว่า ภาพ .jpg และมีความคมชัดมากกว่า
28. การแสดงผลของข้อมูลในเว็บไซต์ ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์และ เสียง ซึ่งหมายถึงข้อใดต่อไปนี้ ?
  Multimedia
  Image
  Movie
  Sound Track
29. หากต้องการเก็บเว็บไซต์ที่ชื่นชอบไว้ดูในภายหลัง ควรทำตามข้อใด ?
  Add to Favorites
  copy to file
  Save target as
  Save as to website
30. อินเทอร์เน็ต ได้มีการพัฒนามาจาก ข้อใด
  ARPANET
  IDNET
  IPNET
  MOBIENET
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำแบบทดสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำแบบทดสอบ
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มทำแบบทดสอบใหม่