แบบทดสอบแบบเลือกตอบ อินเทอร์เน็ตและเว็บเพจ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำแบบทดสอบ จะไม่ตรวจแบบทดสอบให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจแบบทดสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำแบบทอสอบ : เช่น รสิตา
สกุลของผู้ทำแบบทดสอบ : เช่น พรอุดมสุข
1. พิกเซล (Pixel) หมายถึงข้อใด ?
  ชนิดต่าง ๆ ของภาพ
  สีของภาพ
  องค์ประกอบ ย่อย ๆ ของภาพ
  ขนาดของภาพ
2. ข้อใดต่อไปนี้มีความหมายตรงกับคำว่าอินเทอร์เน็ตมากที่สุด
  เครือข่ายการสื่อสาร
  เครือข่ายความรู้
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  เครือข่ายข้อมูล
3. หากใช้คำสั่งนี้    จะแสดงผลอย่างไรในเว็บเพจ ?
  เกิดภาพพื้นหลังของเว็บเพจ
  ปรากฏสีพื้นหลัง ของเว็บเพจ
  มีภาพแทรกในเว็บเพจ
  เกิดภาพเคลื่อนไหว หรือตัววิ่ง
4. อินเทอร์เน็ต ได้มีการพัฒนามาจาก ข้อใด
  ARPANET
  MOBIENET
  IDNET
  IPNET
5. ลักษะที่ดี ของหน้า Homepage ควรจะเป็นอย่างไร ?
  ใส่สีหรือภาพประกอบพอควร เน้นความสบายตา เนื้อหาไม่มาก
  ใส่รายละเอียดให้มากที่สุดเพื่ออำนวยวามสะดวกต่อผู้เยี่ยมชม
  ใช้สีหรือภาพพื้นหลังที่ ฉูดฉาดสะดุดตา
  ใส่ภาพเคลื่อนไหวมาก ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ
6. ข้อใดต่อไปนี้คือความแตกต่างระหว่างภาพ .jpg และ .gif ?
  ภาพ . jpg มีขนาดใหญ่กว่า ภาพ .gif แต่คมชัดน้อยกว่า
  ภาพ .gif มีขนาดเล็ก กว่า .jpg และมีความคมชัดน้อยกว่า
  ภาพ .jpg มีขนาดเล็กกว่า ภาพ .gif แต่คมชัดมากกว่า
  ภาพ .gif มีขนาดใหญ่กว่า ภาพ .jpg และมีความคมชัดมากกว่า
7. คำสั่งดังต่อไปนี้ แสดงผลตามข้อใด ?
  ตาราง 2 คอลัมภ์ 1 แถว คอลัมภ์แรก เป็นสีชมพู
  ตาราง 2 คอลัมภ์ 2 แถว คอลัมภ์แรก เป็นสีชมพู
  ตาราง 2 คอลัมภ์ 2 แถว ทั้งสองคอลัมภ์ เป็นสีชมพู
  ตาราง 2 คอลัมภ์ 1 แถว พื้นหลังของตาราง เป็นสีชมพู
8. จงเรียงลำดับ การสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ตามลำดับข้อต่อไปนี้ ?
A. คลิก Window เลือก Animation
B. ก๊อบปี้เฟรม สัมพันธ์กับ เลเยอร์
C. สร้างภาพต้นแบบ
D. ตั้งค่าความเร็วในการเคลื่อนไหว
E. ก๊อบปี้เลเยอร์ ตกแต่งภาพเพิ่ม
F. Save for Web
  C E A D B F
  C D E A B F
  A E C B D F
  B C D A E F
9. โน้ตแพด (Note pad) หมายถึงข้อใด ?
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องเข้าด้วยกัน
  โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวชนิดหนึ่ง
  โปรแกรมสร้างเว็บเพจประเภทหนึ่ง
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
10. อินเทอร์เน็ตในระยะเริ่มแรก ถูกนำมาใช้ในกระทรวงกลาโหม ของประเทศใดเป็นแห่งแรก ?
  อเมริกา
  เยอรมัน
  อังกฤษ
  รัสเซีย
11. การแสดงผลของข้อมูลในเว็บไซต์ ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์และ เสียง ซึ่งหมายถึงข้อใดต่อไปนี้ ?
  Multimedia
  Sound Track
  Image
  Movie
12. เราใช้ เว็บไซต์ www.google.com ทำสิ่งใดต่อไปนี้ ?
  Download file
  Search engine
  Sent Email
  Chat room
13. ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) คืออะไร ?
  ภาษาสำหรับเขียนเว็บเพจ
  ข้อมูลที่เป็นความลับในคอมพิวเตอร์
  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์
  ภาษาของคอมพิวเตอร์
14. คำสั่งในข้อ A-D ข้อใด คือการกำหนดขนาดของตาราง ?
  ข้อ D
  ข้อ A
  ข้อ C
  ข้อ B
15. หากต้องการเก็บเว็บไซต์ที่ชื่นชอบไว้ดูในภายหลัง ควรทำตามข้อใด ?
  Add to Favorites
  Save target as
  Save as to website
  copy to file
16. เครื่องมือใดต่อไปนี้ของโปรแกรม โดบี โฟโต้ช็อป (Adobe Photoshop) ใช้สร้างตัวอักษร ?
17. ภาพ เอนิเมชั่น (animation) มีลักษณะเป็นอย่างไรต่อไปนี้ ?
  ภาพเคลื่อนไหว
  ภาพทุกประเภท ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต
  ภาพที่มีพื้นหลังโปร่ง
  ภาพที่ทำจากโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง
18. Web Browser ใช้ทำสิ่งใดต่อไปนี้ ?
  เก็บข้อมูลต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต
  รับส่ง ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
  ช่วยค้นหาข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ต
  ดู ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
19. เครื่องหมาย < > ในภาษา HTML หมายถึงข้อใด ?
  แท็บ
  แท็ก
  เมนู
  ทูลบาร์
20. ภาพกราฟฟิกใด ต่อไปนี้ ควรตั้งค่าพื้นหลังโปร่ง ?
  ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว และตัวอักษร
  ภาพทิวทัศน์
  ภาพบุคคล
  ภาพนิ่งดอกไม้
21. ข้อใด คือข้อดีของภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ?
  แสดงผลค่อนข้างตรง แก้ไขง่าย
  ทำความเข้าใจง่าย
  การแสดงผลสวยงาม
  มีเครื่องมือใช้งานที่หลากหลาย
22. ภาพที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ ?
  ภาพต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต
  ภาพบิตแมบ (Bitmap)
  ภาพเว็กเตอร์
  ภาพถ่าย
23. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายความหมายของคำว่า คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก ได้ตรงที่สุด ?
  การสร้างและการจัดการกับภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์
  คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่องานกราฟฟิกโดยตรง
  การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาภาพกราฟฟิกต่าง ๆ
  การใช้คอมพิวเตอร์ เก็บรวบรวมภาพกราฟฟิกต่างๆ
24. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ลักษณะของภาษา เอชทีเอ็มแอล (HTML) ?
  ประกอบด้วยส่วนเปิดและส่วนปิด
  มีความเป็นอิสระ ไม่เชื่อมโยงกัน
  ประกอบด้วยแท็กเดี่ยวและแท็กคู่
  ประกอบด้วยโครงสร้างหลักและคำสั่งต่าง ๆ
25. ภาพชนิดใดต่อไปนี้ เหมาะสมที่จะทำภาพพื้นหลังมากที่สุด ?
  cat.jpg
  dog.gif (เคลื่อนไหว)
  bird.doc
  flower.bmp (ภาพถ่าย)
26. คอมพิวเตอร์ ในระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต สื่อสารกันได้อย่างไร ?
  ใช้ภาษาเดียวกัน เรียกว่า โปรโตคอล
  ใช้ตัวแปลงสัญญาณ เหมือนกัน เรียกว่า โมเด็ม
  อยู่ในความถี่เดียวกัน เรียกว่า กิโลไบท์
  ใช้สัญญาณ เดียวกัน เรียกว่า อนาล็อก
27. คำสั่งต่อไปนี้ ทำให้เกิดผลตามข้อใด ?
  การแทรกภาพในเพจ
  การสร้างจุดเชื่อมโยงด้วยภาพ
  การสร้างจุดเชื่อมโยงด้วยข้อความ
  การจัดภาพกึ่งกลางในเพจ
28. ในประเทศไทย ได้มีการนำอินเทอร์เน็ต มาใช้ในหน่วยงานใดเป็นแห่งแรก ?
  การศึกษา
  การแพทย์
  ทหาร
  ธุรกิจ
29. ภาพพื้นหลังในเว็บเพจ ควรเป็นอย่างไร ?
  สีอ่อน ดูสบายตา
  สีเข้มฉูดฉาด เพื่อความสะดุดตา
  ควรเป็นภาพขนาดใหญ่เพื่อให้เห็นชัดเจน
  ควรประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้น่าสนใจ
30. หากอินเทอร์เน็ตคือโลกเสมือนจริง IP ADDRESS เปรียบได้กับอะไรต่อไปนี้ ในโลกแห่งความเป็นจริง ?
  ประชากร
  ประเทศต่าง ๆ
  เลขที่บ้าน
  บ้าน
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำแบบทดสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำแบบทดสอบ
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มทำแบบทดสอบใหม่