แบบทดสอบแบบเลือกตอบ อินเทอร์เน็ตและเว็บเพจ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำแบบทดสอบ จะไม่ตรวจแบบทดสอบให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจแบบทดสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำแบบทอสอบ : เช่น รสิตา
สกุลของผู้ทำแบบทดสอบ : เช่น พรอุดมสุข
1. ภาพที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ ?
  ภาพเว็กเตอร์
  ภาพต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต
  ภาพบิตแมบ (Bitmap)
  ภาพถ่าย
2. ข้อใดต่อไปนี้มีความหมายตรงกับคำว่าอินเทอร์เน็ตมากที่สุด
  เครือข่ายการสื่อสาร
  เครือข่ายข้อมูล
  เครือข่ายความรู้
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. เครื่องหมาย < > ในภาษา HTML หมายถึงข้อใด ?
  แท็ก
  เมนู
  ทูลบาร์
  แท็บ
4. พิกเซล (Pixel) หมายถึงข้อใด ?
  องค์ประกอบ ย่อย ๆ ของภาพ
  ขนาดของภาพ
  ชนิดต่าง ๆ ของภาพ
  สีของภาพ
5. ในประเทศไทย ได้มีการนำอินเทอร์เน็ต มาใช้ในหน่วยงานใดเป็นแห่งแรก ?
  การศึกษา
  การแพทย์
  ทหาร
  ธุรกิจ
6. คอมพิวเตอร์ ในระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต สื่อสารกันได้อย่างไร ?
  ใช้ภาษาเดียวกัน เรียกว่า โปรโตคอล
  ใช้ตัวแปลงสัญญาณ เหมือนกัน เรียกว่า โมเด็ม
  อยู่ในความถี่เดียวกัน เรียกว่า กิโลไบท์
  ใช้สัญญาณ เดียวกัน เรียกว่า อนาล็อก
7. หากต้องการเก็บเว็บไซต์ที่ชื่นชอบไว้ดูในภายหลัง ควรทำตามข้อใด ?
  Add to Favorites
  copy to file
  Save target as
  Save as to website
8. การแสดงผลของข้อมูลในเว็บไซต์ ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์และ เสียง ซึ่งหมายถึงข้อใดต่อไปนี้ ?
  Image
  Sound Track
  Movie
  Multimedia
9. ภาพ เอนิเมชั่น (animation) มีลักษณะเป็นอย่างไรต่อไปนี้ ?
  ภาพทุกประเภท ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต
  ภาพที่มีพื้นหลังโปร่ง
  ภาพเคลื่อนไหว
  ภาพที่ทำจากโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง
10. อินเทอร์เน็ตในระยะเริ่มแรก ถูกนำมาใช้ในกระทรวงกลาโหม ของประเทศใดเป็นแห่งแรก ?
  อเมริกา
  รัสเซีย
  เยอรมัน
  อังกฤษ
11. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ลักษณะของภาษา เอชทีเอ็มแอล (HTML) ?
  มีความเป็นอิสระ ไม่เชื่อมโยงกัน
  ประกอบด้วยโครงสร้างหลักและคำสั่งต่าง ๆ
  ประกอบด้วยส่วนเปิดและส่วนปิด
  ประกอบด้วยแท็กเดี่ยวและแท็กคู่
12. ภาพพื้นหลังในเว็บเพจ ควรเป็นอย่างไร ?
  สีอ่อน ดูสบายตา
  สีเข้มฉูดฉาด เพื่อความสะดุดตา
  ควรเป็นภาพขนาดใหญ่เพื่อให้เห็นชัดเจน
  ควรประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้น่าสนใจ
13. โน้ตแพด (Note pad) หมายถึงข้อใด ?
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องเข้าด้วยกัน
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวชนิดหนึ่ง
  โปรแกรมสร้างเว็บเพจประเภทหนึ่ง
14. ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) คืออะไร ?
  ภาษาสำหรับเขียนเว็บเพจ
  ภาษาของคอมพิวเตอร์
  ข้อมูลที่เป็นความลับในคอมพิวเตอร์
  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์
15. ข้อใด คือข้อดีของภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ?
  การแสดงผลสวยงาม
  แสดงผลค่อนข้างตรง แก้ไขง่าย
  มีเครื่องมือใช้งานที่หลากหลาย
  ทำความเข้าใจง่าย
16. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายความหมายของคำว่า คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก ได้ตรงที่สุด ?
  การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาภาพกราฟฟิกต่าง ๆ
  คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่องานกราฟฟิกโดยตรง
  การใช้คอมพิวเตอร์ เก็บรวบรวมภาพกราฟฟิกต่างๆ
  การสร้างและการจัดการกับภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์
17. คำสั่งในข้อ A-D ข้อใด คือการกำหนดขนาดของตาราง ?
  ข้อ C
  ข้อ B
  ข้อ D
  ข้อ A
18. เราใช้ เว็บไซต์ www.google.com ทำสิ่งใดต่อไปนี้ ?
  Search engine
  Sent Email
  Chat room
  Download file
19. ข้อใดต่อไปนี้คือความแตกต่างระหว่างภาพ .jpg และ .gif ?
  ภาพ .gif มีขนาดเล็ก กว่า .jpg และมีความคมชัดน้อยกว่า
  ภาพ .jpg มีขนาดเล็กกว่า ภาพ .gif แต่คมชัดมากกว่า
  ภาพ .gif มีขนาดใหญ่กว่า ภาพ .jpg และมีความคมชัดมากกว่า
  ภาพ . jpg มีขนาดใหญ่กว่า ภาพ .gif แต่คมชัดน้อยกว่า
20. หากอินเทอร์เน็ตคือโลกเสมือนจริง IP ADDRESS เปรียบได้กับอะไรต่อไปนี้ ในโลกแห่งความเป็นจริง ?
  เลขที่บ้าน
  ประชากร
  ประเทศต่าง ๆ
  บ้าน
21. ลักษะที่ดี ของหน้า Homepage ควรจะเป็นอย่างไร ?
  ใช้สีหรือภาพพื้นหลังที่ ฉูดฉาดสะดุดตา
  ใส่ภาพเคลื่อนไหวมาก ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ
  ใส่สีหรือภาพประกอบพอควร เน้นความสบายตา เนื้อหาไม่มาก
  ใส่รายละเอียดให้มากที่สุดเพื่ออำนวยวามสะดวกต่อผู้เยี่ยมชม
22. Web Browser ใช้ทำสิ่งใดต่อไปนี้ ?
  ช่วยค้นหาข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ต
  ดู ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
  รับส่ง ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
  เก็บข้อมูลต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต
23. อินเทอร์เน็ต ได้มีการพัฒนามาจาก ข้อใด
  IDNET
  IPNET
  ARPANET
  MOBIENET
24. จงเรียงลำดับ การสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ตามลำดับข้อต่อไปนี้ ?
A. คลิก Window เลือก Animation
B. ก๊อบปี้เฟรม สัมพันธ์กับ เลเยอร์
C. สร้างภาพต้นแบบ
D. ตั้งค่าความเร็วในการเคลื่อนไหว
E. ก๊อบปี้เลเยอร์ ตกแต่งภาพเพิ่ม
F. Save for Web
  C E A D B F
  C D E A B F
  A E C B D F
  B C D A E F
25. คำสั่งต่อไปนี้ ทำให้เกิดผลตามข้อใด ?
  การจัดภาพกึ่งกลางในเพจ
  การสร้างจุดเชื่อมโยงด้วยข้อความ
  การแทรกภาพในเพจ
  การสร้างจุดเชื่อมโยงด้วยภาพ
26. คำสั่งดังต่อไปนี้ แสดงผลตามข้อใด ?
  ตาราง 2 คอลัมภ์ 2 แถว ทั้งสองคอลัมภ์ เป็นสีชมพู
  ตาราง 2 คอลัมภ์ 1 แถว พื้นหลังของตาราง เป็นสีชมพู
  ตาราง 2 คอลัมภ์ 1 แถว คอลัมภ์แรก เป็นสีชมพู
  ตาราง 2 คอลัมภ์ 2 แถว คอลัมภ์แรก เป็นสีชมพู
27. ภาพชนิดใดต่อไปนี้ เหมาะสมที่จะทำภาพพื้นหลังมากที่สุด ?
  cat.jpg
  dog.gif (เคลื่อนไหว)
  bird.doc
  flower.bmp (ภาพถ่าย)
28. หากใช้คำสั่งนี้    จะแสดงผลอย่างไรในเว็บเพจ ?
  ปรากฏสีพื้นหลัง ของเว็บเพจ
  มีภาพแทรกในเว็บเพจ
  เกิดภาพเคลื่อนไหว หรือตัววิ่ง
  เกิดภาพพื้นหลังของเว็บเพจ
29. ภาพกราฟฟิกใด ต่อไปนี้ ควรตั้งค่าพื้นหลังโปร่ง ?
  ภาพบุคคล
  ภาพนิ่งดอกไม้
  ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว และตัวอักษร
  ภาพทิวทัศน์
30. เครื่องมือใดต่อไปนี้ของโปรแกรม โดบี โฟโต้ช็อป (Adobe Photoshop) ใช้สร้างตัวอักษร ?
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำแบบทดสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำแบบทดสอบ
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มทำแบบทดสอบใหม่