คำชี้แจง  ใช้เมาส์คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

  กรุณาพิมพ์ชื่อ-นามสุกล    ด.ช.    ด.ญ.      นาย       น.ส.

  คนไหนตอบถูกหมด...คนนั้นสุดยอด!!..........
1. คอมพิวเตอร์ ข้อใดไม่ใช่งานที่เกิดจากการใช้โปรแกรม Photoshop CS5
ก. การใช้งานด้านกราฟิก การแต่งภาพ สร้างภาพ 3 มิติ
ข. สร้างภาพ 3 มิติ ภาพพาราโนมา ตกแต่งภาพ
ค. สร้างงานโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ ปกนิตยสาร
ง. สร้างรูปภาพ พิมพ์ข้อความ งานเอกสาร
2. การใช้งานโปรแกรม Photoshop CS5 นั้น คอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้งานต้องตรงตามข้อกำหนดของระบบเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.ซีพียูควรสูงกว่ารุ่น Pentium 4 หน่วยความจำอย่างน้อย 512 MB ram
ข.ซีพียูควรต่ำกว่ารุ่น Pentium 4 การ์ดจออย่างน้อย 18 บิต
ค.ระบบปฏิบัติการ Windows7 พื้นที่จัดเก็บเท่าใดก็ได้
ง.ระบบปฏิบัติการ Windows7 ห้ามใช้อุปกรณ์เสริม
3. ส่วนประกอบหลักของโปรแกรมที่เป็นส่วนควบคุมรายละเอียดปลีกย่อยในการทำงาน เช่น กำหนดเลเยอร์ ย่อหรือขยาย และแสดงกลุ่มสี
ก. Application bar
ข. Option bar
ค. Tool Panel
ง.Panel
4. ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Application bar มีหน้าที่ตรงกับข้อใด
ก.กำหนดเลยเยอร์ ย่อหรือขยายและแสดงกลุ่มสี
ข.แสดงคำสั่งต่างๆเพื่อให้สะดวกกับการใช้งาน
ค.แสดงเส้นไม้บรรทัดและเลื่อนดูส่วนต่างๆ ของรูปภาพ
ง.ใช้ปรับแต่งรูปภาพในลักษณะต่างๆ แต่งรูปให้เข้ากัน
5. รูปภาพในข้อใดเป็นเครื่องมือย่อยของ Rectangular marquee tool ซึ่งเป็นเครื่องมือกลุ่มเลือกภาพ
ก.
ข.
ค.
ง.
6. ISP  หมายถึงอะไร
ก.
ข.
ค.
ง.
7. นามสกุลใดของไฟล์โปรแกรม Photoshop ที่บันทึกแล้วสามารถนำกลับมาแก้ไขได้
ก..jpeg
ข..swf
ค..tiff
ง..psd
8. ถ้าต้องการปรับขนาดภาพ นักเรียนสามารถทำได้ด้วยวิธีใด
ก.เลือกคำสั่ง Image > Image Size หรือกดปุ่ม Alt + Ctrl + I
ข.เลือกคำสั่ง Image > Image Size หรือกดปุ่ม Alt + Ctrl + S
ค.เลือกคำสั่ง Image >Image Rotation Size หรือกดปุ่ม Alt + Ctrl + I
ง.เลือกคำสั่ง Image > Image Size Rotation หรือกดปุ่ม Alt + Ctrl + R
9. โหมดที่เราตั้งค่าเป็นปกติในการใช้งาน Photoshop CS5 คือโหมดสีแบบใด
ก.โหมดสีแบบ Grayscale
ข.โหมดสีแบบ Bitmap
ค.โหมดสีแบบ RGB
ง.โหมดสีแบบ Multichannel
10. ข้อใดไม่สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ทำงานนั้น ๆ ได้
ก.โปสเตอร์งานวันแม่
ข.>สไลด์โชว์นำเสนองาน
ค.รีทัชภาพนางแบบนิตยสาร
ง.บัตรนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
11. เครื่องมือ   ทำหน้าที่ใด
ก.ใช้คัดลอกส่วนที่ต้องการ
ข.ใช้ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกจากภาพ
ค.ใช้เลือกพื้นที่ภาพที่ต้องการให้เป็นวงกลม
ง.ใช้ตัดภาพส่วนที่ต้องการนำไปปิดส่วนที่ไม่ต้องการ
12. ข้อใดคือหน้าที่ของเครื่องมือ  
ก.ใช้คัดลอกภาพ
ข.แก้ไขจุดบกพร่องของภาพ
ใช้ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกจากภาพ
ง.ใช้ตัดภาพส่วนที่ต้องการนำไปปิดส่วนที่ไม่ต้องการ
13. ขั้นตอนในข้อใด ไม่ใช่ การเปลี่ยนสีให้กับภาพ
ก.เลือกเมนู Image > Adjustments กดคลิกที่ Replace Color
ข.กำหนดค่า Fuzziness ให้มากเพื่อเพิ่มระดับความต่างของสี
ค.นำเมาส์รูป เลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพที่ต้องการ
ง.กดคลิกเลือกสีที่จะเปลี่ยนเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK
14. ขั้นตอนในข้อใด ไม่ใช่ การปรับภาพให้สว่างและคมชัดขึ้น
ก.เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการจากเมนู File > Open
ข.ปรับภาพให้สว่างจากเมนู Image > Adjustments กดคลิกที่ Brightness
ค.ปรับภาพให้คมชัดจากเมนู Image > Adjustments กดคลิกที่ Contrast
ง.ปรับภาพให้สว่างและคมชัดจากเมนู Image > Adjustments กดคลิกที่ Replace Color
15. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงขั้นตอนการปรับแต่งและตัดต่อภาพได้ ถูกต้อง
ก.การปรับขนาดของภาพทำได้โดยเลือกคำสั่ง Select > All แล้วกดปุ่ม Ctrl + T
ข.การปรับขนาดของภาพทำได้โดยกดปุ่ม Ctrl + T และกดปุ่ม Ctrl + A แล้ว Enter
ค.การตัดภาพมาว่างทับอีกภาพหนึ่งต้องกดคลิกเลือกที่เครื่องมือ Filter > Render
ง.การรวมสองภาพเข้าด้วยกันต้องปรับค่า Blending Mode เป็น Normal และปรับค่า Opacity เป็น 0%
16. ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องมือที่ใช้ปรับแต่งภาพให้เป็นภาพเหมือนฝัน
ก.Elliptical Marquee Tool
ข.Select > Inverse
ค.Lighting Effects
ง.Foreground
17. จากภาพสัมพันธ์กับข้อใด
ก.เลือกสีใหม่ให้กับภาพ
ข.ปรับระดับความสว่าง
ค.ปรับค่าความคมชัด
ง.ปรับความสดใสให้กับภาพl
18. ข้อใดคือหน้าที่ของเครื่องมือ
ก.พิมพ์ข้อความ
ข.เลือกแบบข้อความ
ค.เปลี่ยนขนาดข้อความ
ง.ทำให้ข้อความเป็นตัวหนา
19. Vertical Type Tool คืออะไร
ก.พิมพ์ข้อความแนวนอน
ข.พิมพ์ข้อความแนวตั้ง
ค.สร้าง Selection เป็นรูปข้อความในแนวตั้ง
ง.สร้าง Selection เป็นรูปข้อความในแนวนอน
20. การเลือกสีพื้นหลังเป็นแบบ Transparent หมายถึง
ก.ให้พื้นหลังมีสีขาว
ข.ให้พื้นหลังมีสีตามที่เลือก
ค.ให้พื้นหลังโปร่งใส
ง.ให้พื้นหลังมีสีตามสี Foreground ที่เลือก
21. ถ้าหากนักเรียนต้องการให้ขอบภาพที่นำมาใช้มีความฟุ้งของภาพควรใช้คำสั่งอะไร
ก.Layer
ข.Feather
ค.Color
ง.History
22. จงเรียงขั้นตอนการทำอักษรเป็นตัวปลาให้ถูกต้อง
A. File > New
B. กดคลิกที่เครื่องมือ Horizontal Type Tool
C. กดคลิกบริเวณที่ต้องการพิมพ์แล้วพิมพ์ข้อความพิมพ์เสร็จแล้วกดปุ่ม Ctrl + Enter
D. ที่ Option Bar กดคลิกที่ปุ่ม Create Warped text
E. ที่ Option Bar ของเครื่องมือกดคลิกเลือกค่าต่าง ๆ
F. ที่ Style กดคลิกเลือก
G. คลิกปุ่ม OK

ก.A B C D E F G
ข.A B E D C F G
ค.A B C F D E F
ง.A B E C D F G
23. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ในขั้นตอนการสร้างพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์
ก.สร้างไฟล์งานใหม่โดยไปที่เมนู File > New
ข.ที่ส่วน Background ให้คลิกเลือกส้ม
ค.ที่ส่วน Foreground ให้คลิกเลือกสีแดง
ง.จากเมนู Edit > Transform กดคลิกที่ Rotate 90 CW เพื่อหมุนตาม เข็มนาฬิกา 90 องศา
24. ในขั้นตอนการสร้างพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์ กำหนดค่า Contract เป็นเท่าไร
ก.35
ข.40
ค.50
ง. 45
25. ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องมือที่ใช้ทำภาพถ่ายให้เป็นภาพการ์ตูน
ก.Artistic
ข.Lasso Tool
ค.Poster Edges
ง.Brightness / Contrastl
26. ในการเลือกใช้ภาพถ่ายสำหรับทำเป็นภาพการ์ตูน ข้อใดกล่าว ถูกต้อง ที่สุด
ก.ใช้ภาพถ่ายที่มีขนาดเล็ก
ข.ใช้ภาพถ่ายที่มีขนาดใหญ่
ค.ใช้ภาพถ่ายที่มีความสว่างสูง
ง.ใช้ภาพถ่ายที่ไม่ควรอยู่ไกลกล้องมาก
27. การเลือก Color Mode ในกรณีทำปกหนังสือ เพื่อทำไปพิมพ์กับโรงพิมพ์ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.Color Mode คลิกเลือกแบบ RGB Color เลือก Import ความละเอียด 300 Pixels/inch
ข.Color Mode คลิกเลือกแบบ RGB Color เลือก Import ความละเอียด 500 Pixels/inch
ค.Color Mode คลิกเลือกแบบ RGB Color เลือก CMYK ความละเอียด 300 Pixels/inch
ง.Color Mode คลิกเลือกแบบ RGB Color เลือก CMYK ความละเอียด 500 Pixels/inch
28. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรพิมพ์ข้อความเล็ก ๆ ที่ไว้อธิบาย หรือเป็นคำโปรยบนหน้าปก
ก.เพราะเมื่อบันทึกเป็นภาพแล้ว ข้อความจะไม่คมชัด
ข.เพราะเมื่อบันทึกเป็นภาพแล้ว ภาพจะซ้อนทับข้อความ
ค.เพราะเมื่อบันทึกเป็นภาพแล้ว จะทำให้ภาพนั้นเบลอ
ง.เพราะเมื่อบันทึกเป็นภาพแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขภาพได้
29. ในการสร้างข้อความเขียนคำอวยพรในโปรแกรม Photoshop CS5 ข้อใดต่อไปนี้ใช้เครื่องมือ ไม่ถูกต้อง
ก.บีมใช้ Horizontal Type Tool ในการเขียนข้อความ
ข.ปายใช้ Set the font style ในการเลือกขนาดของตัวอักษรตามต้องการ
ค.เมื่อเขียนข้อความเสร็จตามที่ต้องการตาลกดปุ่ม Ctrl + Enterสิ้นสุดการพิมพ์
ง.เพื่อทำการปรับขนาดและจัดวางตำแหน่งข้อความ หนูนาเลือกคำสั่ง Edit > Free Transform
30. ถ้านักเรียนต้องการปรับให้ภาพมีโทนสีชัดเจนขึ้นจะต้องปฏิบัติตามข้อใด
ก.Image > Adjustments > Brightness / Contrast
ข.Filter > Artistic > Cutout
ค. Filter > Artistic > Poster Edges
ง.Image > Adjustments > Cutout
 
 
ตรวจสอบคะแนน


กลับหน้าบทเรียน


หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
รวบรวมข้อสอบชุดนี้ โดย นางจิราพร ด่านเสถียร ตำแหน่ง ครู คศ2