การสร้างตัวอักษรกราฟฟิก
                                                                                           

          เกณฑ์ในการประเมิน 


ประเด็นที่ใช้ประเมิน
 

ดีเยี่ยม (5)

ดีเด่น (4)

ดี (3)

 พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

รูปแบบชิ้นงาน

รูปแบบตัวอักษรสวยงาม  อ่านง่ายชัดเจน   การใช้สีสวย กลมกลืน  ดึงดูดความสนใจ สัดส่วนในการจัดวางพอเหมาะพอดี รูปแบบตัวอักษรสวยงาม     การใช้สีสวย สะดุดตา
สัดส่วนในในการจัดวางอักษร
เหมาะสม
รูปแบบตัวอักษรและ การใช้สีดี  สัดส่วนในในการจัดวางอักษรเหมาะสม รูปแบบตัวอักษรและ การใช้สีดีพอใช้  สัดส่วนในในการจัดวางอักษรค่อนข้างดี รูปแบบตัวอักษรธรรมดา การใช้สียังไม่สวยงามสะดุดตา
สัดส่วนในการจัดวางอักษร
ไม่พอดี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การออกแบบแปลกใหม่  เด่น
สะดุดตา มีการตกแต่งสวยงามนอกเหนือไปจากแบบ
ที่เรียน
การออกแบบแปลกใหม่  เด่น
สะดุดตา มีการตกแต่งสวยงามได้ใกล้เคียงตัวอย่าง
การออกแบบตัวอักษรดี 
มีการตกแต่งได้ใกล้เคียงตัวอย่าง
การออกแบบตัวอักษรดีพอใช้
มีการตกแต่งตัวอักษรบ้าง
ทำตามตัวอย่าง ยังไม่ดีนัก
 
ทักษะการใช้โปรแกรม ประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆสร้างชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย ตามวัตถุประสงค์ ใช้โปรแกรมสร้างชิ้นงานได้อย่างสวยงามตามวัตถุประสงค์ ใช้โปรแกรมสร้างชิ้นงานได้ดี ใช้โปรแกรมสร้างชิ้นงานได้ดี
พอใช้
ยังขาดทักษะการในการใช้งานโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน

 

 

แบบประเมินผลงาน การสร้างอักษรกราฟฟิก

 

ทำเครื่องหมายถูกในช่องที่ตรงกับความเห็น 


รายการที่ประเมิน
 

ดีเยี่ยม (5)

ดีเด่น (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง ( 1)

รวม

1.  รูปแบบอักษรสวยงาม            
2.  การใช้สี            
3.  สัดส่วนในการจัดวางข้อความ            
4.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์            
5.  ทักษะในการใช้โปรแกรมสร้างชิ้นงาน            
             

รวม

 

 

 

 

 

 

 
     
ผู้ประเมิน  :

                (  )  ตนเอง    รวมคะแนน   ................ คะแนน                               

                (  )   เพื่อน     รวมคะแนน    ............... คะแนน                                

             (  )    ครู       รวมคะแนน   ................ คะแนน                


     สรุปผลการประเมิน :      คะแนน        ................. คะแนน         ระดับการประเมิน          ดีเยี่ยม          ดีเด่น          ดี          พอใช้          ปรับปรุง               

           

 
กลับหน้าแรก