เรื่อง งานกราฟิก


คำชี้แจง  ใช้เมาส์คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

  กรุณาพิมพ์ชื่อ-นามสุกล    ด.ช.    ด.ญ.      นาย       น.ส.

  คนไหนตอบถูกหมด...คนนั้นสุดยอด!!..........
1. กราฟิก (graphic)  หมายถึงข้อใด
ก. การสื่อความหมายโดยการใช้ศาสตร์ทางศิลปะ
ข. ภาพต่างๆ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
ค. ภาพยนต์
ง. ไฟล์ต่างๆ ทุกชนิดในอินเทอร์เน็ต
2. ขอบข่ายของงานกราฟฟิกตรงกับข้อใด
ก.
เฉพาะงานสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
ข. เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญลักษณ์เท่านั้น
ค. เกี่ยวข้องกับงานอื่นๆ มากมายเช่น ออกแบบ งานสิ่งพิมพ์ ฯ
ง. ครอบคลุมงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
3. งานกราฟฟิก มีความสำคัญอย่างไรกับการเรียนการสอน
ก. ประหยัดเวลาในการสอน
ข. กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์
ค. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
ง. ทำให้นักเรียนเรียนเก่งขึ้น
4. ภาพบิตแมบ มีลักษณะอย่างไร
ก. เป็นภาพที่มีขนาดใหญ่
ข. เป็นภาพที่มีลักษณะเหมือนภาพวาด
ค. เป็นภาพที่มีลักษณะเป็นช่องเหมือนตาราง
ง. เป็นภาพทั่วๆ ไป
5. ข้อใดเป็นลักษณะของภาพเวกเตอร์
ก. เป็นภาพถ่าย
ข. เป็นภาพที่สร้างขึ้นมาจากสมการทางคณิตศาสตร์
ค. ภาพที่มีขนาดเล็กและใช้กับคอมพิวเตอร์
ง.
ภาพเคลื่อนไหว
6. ข้อใดไม่ใช่เป็นไฟล์กราฟฟิกที่ใช้สำหรับอินเทอร์เน็ต
ก.
.doc
ข. .gif
ค. .jpg
ง.  .png
7. ข้อใดคือลักษณะของ ไฟล์กราฟฟิก สกุล .GIF
ก. ภาพคมชัด จำนวนสีและความละเอียดสูง

ข. ภาพมีขนาดเล็กและความละเอียดสูง
ค. ภาพขนาดใหญ่ ความละเอียดต่ำ
ง.  ภาพพื้นโปร่งใส ความละเอียดค่อนข้างต่ำ
8. ข้อใดคือลักษณะของ ไฟล์กราฟฟิก สกุล .JPG
ก. ภาพคมชัด จำนวนสีและความละเอียดสูง
ข.
ภาพขนาดใหญ่ ความละเอียดต่ 
ค. ภาพพื้นโปร่งใส ความละเอียดค่อนข้างต่ำ
ง.
ภาพที่สร้างจากสมการทางคณิตศาสตร์
9. ข้อใดคือจุดด้อย ของไฟล์กราฟิก สกุล JPG 
ก. ภาพมีขนาดเล็กเกินไป
ข. ไม่สนับสนุน 
Graphic Browser รุ่นเก่า
ค. โปรแกรมในการสร้างหายาก
ง. ใช้กับงานในโปรแกรมอื่นๆ ไม่ได้
10. ข้อใดคือสิ่งสำคัญของนักกราฟิก
ก. มีความคิดสร้างสรรค์
ข.มีความรู้ทางศิลปะ
ค. กล้าคิดกล้าลองในสิ่งใหม่ๆ
ง. ถูกทุกข้อ
 

ตรวจสอบคะแนน

กลับหน้าบทเรียนหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
รวบรวมข้อสอบชุดนี้ โดย นางจิราพร ด่านเสถียร ตำแหน่ง ครู คศ2