ใบงานที่ เรื่อง  การสร้างไฟล์กราฟฟิก
                                                                                           

         

 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 รายวิชา  อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ     รหัสวิชา   ง  40217     เรื่อง  การสร้างไฟล์กราฟฟิก

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง     เข้าใจการใช้เครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photoshop  และสร้างตัวอักษรกราฟิกอย่างง่ายได้

 จุดประสงค์การเรียนรู้      

             1.  อธิบาย  วิธีการใช้งานเครื่องมือ ของโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
                         2.  สร้างอักษรกราฟิกอย่างง่ายได้   
      
   

คำชี้แจง  :       นักเรียน เขียนชื่อแถบเครื่องมือ และวิธีการใช้งานของ โปรแกรมโฟโต้ช็อปตามลำดับหมายเลข
ตัวอย่าง        1.  ชื่อ   Move หรือ เคลื่อนย้ายวัตถุ   การใช้งาน    เคลื่อนย้ายวัตถุโดยคลิกเมาส์ค้างแล้วลาก
                         2.  ชื่อ   Magic Wand Tool            การใช้งาน     เลือกพื้นที่ ที่สีรูปกับพื้นหลังแตกต่างกัน


 

                  

                                                                                                               

                                                                                               ไปดูเฉลยกันหน่อย ทำถูกกี่ข้อ

           

 
กลับหน้าแรก