ใบงาน เรื่อง  อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
                                                                                           

         

 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 รายวิชา  อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ     รหัสวิชา   ง  40217     เรื่อง  อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง     นักเรียนอธิบายความประวัติความเป็นมาและระบบการทำงานของอินเทอร์เน็ตได้

 จุดประสงค์การเรียนรู้       

           1.   นักเรียนอธิบายประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตได้
                       2.   อธิบายการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ตได้

 

 คำชี้แจง  :         นักเรียนศึกษาคลิกเลือกใบงานที่จะศึกษา  เรียงตามลำดับ ต่อไปนี้

                
                 
 ใบงานที่
1             ใบงานที่                    ใบงานที่3     
 ไปทำแบบฝึกหัดหลังเรียน

           

 
กลับหน้าแรก