ใบงานที่ 4 เรื่อง  เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web)
                                                                                           

         

 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 รายวิชา  อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ     รหัสวิชา   ง  40217     เรื่อง  อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง     เข้าใจระบบการทำงานของ เว็บบราวเซอร์  (Web Browser)  ระบบบริการของ  เ
วิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web) และใช้ประโยชน์ได้

 จุดประสงค์การเรียนรู้       

           1.  อธิบาย การใช้  เครื่องมือต่างๆ ของ   โปรแกรม เว็บเบราเซอร์ Internet Explorer ได้
                       2.  อธิบายความหมาย และศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ  เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World  Wide  Web) ได้
                      

 คำชี้แจง  :         นักเรียนแต่ละคนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง  การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใบความรู้ที่ 2   เรื่อง  ข้อมูลบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต  และทำกิจกรรม

                     1.   นักเรียนแบ่งกลุ่ม  6  คน คละนักเรียน เก่ง  ปานกลาง และอ่อน (ใช้กลุ่มเดิม) 6 กลุ่ม
 
                     2.   แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทน ออกมาจับฉลากหัวข้อที่จะต้องสืบค้น  ได้แค่คำสั่งในแถบ  เมนูคำสั่ง  ของเว็บเบราเซอร์  Internet Explorer  ได้แก่ หัวต่อต่อไปนี้
                         1.  ปุ่มและคำสั่งเบื้องต้น     
                         2.  เมนู  View      ,
                        
3.  เมนู  Favorites     
                        4.  การใช้งาน Internet Explorer แบบ Offlin
                         5.  การตั้งค่าของ Internet Options  (กลุ่ม 5-6)
          

                      3.   นักเรียน แต่ละกลุ่มเปิด เว็บเบราเซอร์ Internet Explorer      สำรวจ หัวข้อที่งานได้รับมอบหมาย

                     4.  นักเรียนแต่ละกลุ่ม สืบค้นข้อมูลจาก เว็บช่วยสอน “บทเรียนออนไลน์” เรื่อง World  Wide  Web  ตามขั้นตอนดังนี้
                         1.  คลิก เปิดเว็บไซต์ช่วยสอน บทเรียนออนไลน์  http://www.krucomp.net  เลือกศึกษาหัวข้อ อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
                        
2.  หน้าบทเรียน  http://www.krucomp.net/menu5.html   เลือกหัวข้อที่ 2 เรื่อง เวิลด์ ไวด์ เว็บ  ทำตามขั้นตอน
                        
3.  ศึกษาบทเรียน เรื่อง   Internet Explorer  จาก URL  http://www.krucomp.net/net/page10.html  และ World  Wide  Web
                            http://www.krucomp.net/net/page11.html  หรือศึกษาเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์ช่วยค้นหา   www.google.com โดยใช้คำสำคัญ  
                            (keyword) เช่น  Internet explorer, อินเทอร์เน็ต เอ็กเพอเลอร์  หรือคำใกล้เคียง
 
                     5.  นักเรียนเขียน อธิบายการใช้งานของแต่ละคำสั่ง ตามที่จับฉลากได้ ลงใน ใบกิจกรรมที่มอบหมาย                (คลิกใบกิจกรรม)

                     6. 
ต่ละกลุ่มส่งตัวแทน นำเสนองานหน้าชั้น 

                     7. 
นักเรียนทุกคน ตอบคำถาม ท้ายใบงาน              (คลิกดูคำถาม)
 ใบงานที่ เรื่อง เวิลด์ ไวด์ เว็บ (ต่อ)


           

 
กลับหน้าแรก